Τι είναι το CRITHINKEDU

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναπτύσσεται το σχέδιο ερευνητικής δράσης με τίτλο «Η Κριτική Σκέψη στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (‘Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula’ – CRITHINKEDU). Βασίζεται στην εμπειρία Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, επιχειρήσεων και Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων, καθώς και στο διαρκές ενδιαφέρον τους για τη βελτίωση της μάθησης στα πανεπιστήμια και σε ποικίλους τομείς, οι οποίοι συγκλίνουν σε μια κοινή ανάγκη: πώς είναι δυνατό να υποστηριχτεί καλύτερα η ανάπτυξη της Κριτικής Σκέψης (ΚΣ), σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις κοινωνικές προκλήσεις.

Το CRITHINKEDU θα δημιουργήσει ευκαιρία για την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των σχετικών φορέων σε έναν κοινό τόπο συνάντησης των βιομηχανιών με τα πανεπιστήμια, όπου θα καταβάλλεται διαρκώς προσπάθεια για την ευθυγράμμιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τις προκλήσεις του πραγματικού κόσμου. Θα επιτρέψει επίσης την εφαρμογή ενός μοντέλου για τη διδασκαλία της CT και για ανάλογες μαθησιακές δραστηριότητες στα προγράμματα σπουδών των διαφόρων εταίρων σε διακρατικό επίπεδο. Η σύμπραξη θα λειτουργήσει ως θεμέλιο για την προώθηση της εκπαίδευσης στην ΚΣ σε όλη την Ευρώπη. Η διεθνοποίηση αυτή των προγραμμάτων ΚΣ αποβλέπει στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος το οποίο θα υποστηρίζει τις μαθησιακές ανάγκες διαφορετικής κουλτούρας που έχουν οι διεθνείς φοιτητές.

 
Cheap football kits click: cheap football kits  | cheap football shirts  | Real Madrid kits  | Real Madrid shirts  | cheap football kits  | cheap football kits  | cheap football kits  | Celtic shirts  | Manchester United kits  | cheap football kits  | football shirts  | cheap football kits  | cheap football kits  | Real Madrid shirts  | cheap ruby shirts  | cheap ruby shirts  | football shirts  | football shirts  | football shirts  | football shirts  | cheap football kits  | football shirts  | football shirts  | football shirts  | football shirts  | cheap football kits  | cheap football kits  | cheap football kits  | cheap ruby shirts  | cheap football kits  | football shirts  | football shirts  | football shirts  | cheap football kits  | cheap football kits  | cheap football kits  | barcelona kits  | barcelona kits  | barcelona kits  | barcelona kits  | barcelona kits  | Cheap football kits for sale in UK.